1920 « 1976_Michael Chouliaraki – ’Geografische, administrative und exelixis Bevölkerung von Griechenland 1821-1971‘, Band C, S. 363, Athen

1920 « 1976_Michael Chouliaraki - ’Geografische, administrative und exelixis Bevölkerung von Griechenland 1821-1971‘, Band C, S. 363, Athen

После признавањето на македонскиот јазик во 1920 година, истата година Грција прави попис во кој како Македонци е попишувано и македонското население.

Во 1925 година, грчката држава изработува буквар ‘Абецедар’ на македонски јазик. Во 1928 година Грција повторно го попишува македонското население, но веќе наведувајќи ги како Славомакедонци.

Michael Chouliaraki, geografische, administrative und exelixis Bevölkerung von Griechenland 1821-1971, Band C, Athen 1976, S. 363.

Die Zählung der Bevölkerung von Griechenland am 19.Dezember 1920, Ergebnisse von Thessalien und Arta, Athen 1929″. Auf den Seiten 181-182.

Посочил: Пољакот од Македонија