1964_Evangelos Kofos – ‘Nationalism and Communism in Macedonia’

1964_Evangelos Kofos - 'Nationalism and Communism in Macedonia'

„… За ставање на ВМРО под своја контрола, новата организација – Македонско-Одринска Револуционерна Организација – беше поставена во Софија во 1894, работејќи под Врховниот комитет. …“

Се поставува прашањето ако ВМРО составена од идеолошки разновидни личности споени околу борбата за слобода на Македонија била “пробугарска организација” зошто тогаш бугарските власти имале потреба да ја стават под сопствена контрола преку создавање друга организација каков што бил Врховниот Комитет.