1522_Feliks Petančić – ‘De itineribus in Turciam libellus’, v1

1522_Feliks Petančić - 'De itineribus in Turciam libellus', v1

„… граница помеѓу Македонците и Трибалите или Бугарите …“

Дубровничкиот летописец Феликс Петанчиќ вели: „… Скопјe се наоѓа на границата кадешто Дарданија завршува и почнува Македонија… Низ градот тече реката Вардар… Додека Жеглигово (Кумановско поле), селото Конопница, Бобошево и мостот кај реката Струма претставуваат граница помеѓу Македонците и Трибалите или Бугарите, којашто понатаму поминува низ гората кај Самоков, планината Хемус (Стара Планина), реката Марица или Хеброс, и завршува кај Филипополис (Пловдив) или Романија (друго име за Тракија). …“

Извор