1903.07.02_Slovenski Narod – O Macedoniji, Ljubljana

1903.07.02_Slovenski Narod - O Macedoniji, Ljubljana

Македонците не се бореле за приклучување кон некоја држава. Во таков случај би останале под турска власт само ако биде правична и ако ѝ се признае автономија на Македонија.

„… Ниту пак бугарската јавност е загреана за македонската кауза откако Македонците изјавија дека НЕ СЕ СТРЕМАТ ДА СЕ ПРИЛУЧАТ КОН ДРУГА ЗЕМЈА, но сакаат да останат под турската врховна влада, под услов оваа влада да биде праведна и да им се даде поголема автономија на Македонците. Затоа востанието во Македонија денес ИМА СТРОГО ЛОКАЛЕН КАРАКТЕР... …Организацијата е чисто изборна низ целата земја. Македонците не можат и не сакаат да се вратат назад, сегашното помирување е само привидно. …“

 

Посочил: Види Види

Извор: Digitalna Knjižnica Slovenije