1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L’Empire Grec’, Amsterdam

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri - 'Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L'Empire Grec', Amsterdam

На сите земјописни карти Македонија и Грција (Хелас) се дадени одвоено. Така и на оваа. Но целото Царство на Александар после освојувањата е обележено како грчко! Каде е забуната!? Со оглед на тоа што Александар зел делови од космополитската хеленска култура распространета по целиот брег на Средозмено и Црно Море и ги употребил за потребите на владеењето со Империјата, поради тоа Империјата на Александар погрешно се подведува како хеленска. И посредно натаму од поимот хеленска се променува како грчка. Што секако не може да биде точно затоа што зборовите ‘Хелен’ и ‘Грк’ не се синоними. ‘Хелен’ означува припадност кон филозофско-религиозен правец, неповрзано со етничка припадност, додека Грк е етнички поим. Хелен е древен поим, додека поимот Грк потекнува од почетокот на Ромеја (Византија) кога Хеленизмот е забранет. Тогаш сите дотогашни Хелени морале да се откажат од Хеленизмот и не можејќи повеќе да се декларираат како Хелени се преименувани во Грци.

Извор: Збирка David Rumsey