1854_Алманахот на Гота, с90

1854_Алманахот на Гота, с90

Во Османлиското Царство луѓето се делеле според припадноста кон одредена верска заедница, одреден милет. Тоа претставувало еден вид „народност“ или „националност“.