1863_Hansard’s Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London

1863_Hansard's Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London

„… Ја имате Бугарија населена со раса која што претставува етнолошка аномалија. Иако зборуваат на искривен словенски јазик, тие се всушност татарско племе. Работната популација се христијани од грчка вера, но не го прифаќаат грчкиот Патријарх во Цариград.
Што се однесува до Македонија, британските парламентарци велат дека народот е словенски: ‘во Македонија, народниот супстрат е словенски со исклучок на неколку приморски гратчиња кои се населени со Грци.’ …“

Расправа во британскиот Парламент во 1863 година за прашањата поврзани со Балканот под владеење на Османлиското Царство.

Посочил: Пољакот од Македонија