1909_R. Higs – ‘Immigration Commision, Report, I, 367, 474, 439, 352’, p424

1909_R. Higs - 'Immigration Commision, Report, I, 367, 474, 439, 352', p424

Македонци… Податоци извлечени од американската имиграциона комисија.

 

На втората слика доселеници кои се изјасниле дека се Македонци, како земја на потекло навеле дека дошле од Турција, Бугарија и Грција, (вардарскиот дел од Македонија сѐ уште бил во склоп на Османлиското Царство).
Така што за од Бугарија се дадени дека дошле: Бугари и Македонци, од Грција: Грци и Македонци, додека од Турција: Бугари, Грци, Евреи, Македонци, Црногорци, Срби, Сиријци и Турци.

Ова класификација била изработена од Американското Биро за Доселеништво, била во употреба од 1899 година.