1918_Macedonia and the Macedonian Population

1918_Macedonia and the Macedonian Population

„… Испитувајќи ги сите пишувани споменици со посоки за Славјаните од Македонија, од најстаро време до 19 век, нема ниту еден поединечен споменик во кој Македонците себе си се нарекле Бугари, или нивниот јазик бугарски јазик. …“