1946_Министерства Просвещтения РСФСР – ‘Географијя в школе’, Москва

1946_Министерства Просвещтения РСФСР - 'Географијя в школе', Москва

„… Македонија била ослободена од турското ропство во 1912-13 г. но нејзината територија била разделена меѓу Србија, Грција и Бугарија… …изворните жители на Македонија не се Срби, не се Бугари и најпосле не се Грци, туку самостоен словенски народ – Македонци …“