1953_ЦИА Извештај (протерување Македонци)

1953_ЦИА Извештај (протерување Македонци)

Грција побарала помош од САД за пренесување на 50 000 Македонци од северна Грција во Југославија. Грција за ова избегнува непосреден разговор со Тито затоа што тој тоа ќе го искористи како доказ за барање малцински права поради постоење на Македонци во Грција. Овој чин на пренесување Македонци од Грција во Југославија, на Грција значително ќе ѝ помогнел да го реши тешкиот малцински проблем.

Посочил: Види Види