1944–1945 « 1991–1994_Rossos – Foreign Office, Captain P.H. Evans

1944–1945 « 1991–1994_Rossos - Foreign Office, Captain P.H. Evans

„… Според доверлив извештај доставен до Британското Министерство за Надворешни Работи при крајот на Втора Светска Војна од Капетан П.Х. Еванс, британски разузнавачки старешина, подрачјето на Лерин било ‘претежно СЛАВЈАНСКА област, а не ГРЧКА,’ каде што Грчкиот јазик биле сметан ‘скоро како странски јазик’ и на Грците ‘не им се верувало како на странци’. Еванс нагласил дека ‘жителите на подрачјето, како што не се ГРЦИ, исто така не се БУГАРИ или СРБИ или ХРВАТИ. Тие се МАКЕДОНЦИ’. (Rossos 1991:293-94). Види исто Rosos (1994). …“