1912.11.27_Bernard Partridge – ‘Macedonia, Freedom at last’ (drawing)

1912.11.27_Bernard Partridge - 'Macedonia, Freedom at last' (drawing)

Македонија конечно слободна!
Ослободувањето на Македонија од тиранијата на Турците, конечно е постигнато.

Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ.