1925.01.25_Time – Macedonian Echo

1925.01.25_Time - Macedonian Echo

 

… Ако земјата не постои, народот постои. …
… Главниот на современите Македонци кој побаруваше автономија беше Тодор Александров, Генерал Протугеров, Петер Шанкев. …
… Јас сум Македонски Националист …
… Philip of Macedon …

 

„… Одамна некогаш, во деновите на Филип Македонецот, кога цели војски се нафрлија против страшната македонска фаланга, Македонија беше голема и независна земја. Денес, Македонија е сведена само на земјописен израз; нејзините територии се доследно (договорно н.з.) разделени помеѓу Југославија и Грција.

Ако земјата не постои, народот постои. Тие постигнаа, непосредно или посредно, да протече повеќе крв на Балканот во последните 20 години од било кој друг народ. После војната, нивните делувања не покажаа знаци на стишување. Грција и Југославија и Бугарија се со многу проблеми од нив.

Главниот на современите Македонци кој побаруваше автономија беше Тодор Александров, Генерал Протугеров, Петер Шанкев. Со години, овој триумвират го држеше Македонското прашање силно пред светот. Пред неколку месеци, Тодор Александров беше убиен; а минатата седмица некој Димитри Стефанов го сретнал Петер Шанкев во кафе во Милано, испукал 5 истрели од автоматски пиштол на него и го убил. Двете убиства се поврзани со сторијата која атентаторот ја раскажал:

Петер Шанкев одлучил минатата пролет дека македонската автономија е мртва работа, така што го напуштил триумвиратот за да создаде движење за претворање на Балканот во конфедерација. Кога Тодор Александров му застанал на пат, природно нешто за него да направи е Тодор Александров да биде тивко убиен; и ова беше направено. Веднаш Александровите пријатели свикаа собир во македонско село со генерал Протугеров како заседевач. На овој собир, била донесена смртна казна за Петер Шанкев и неговиот егзектуор заминал во светот во потрага за неговата жртва – потрага која заврши во Милано.

Уапсен, атентаторот рекол:

Јас сум Македонски Националист и силно ја сакам мојата земја. Само ѝ служев нејзе поради што го егзекутирав овој отпадник. Мило ми е што бев избран за да се жртвувам.’ …“

 

„… Long ago, in the days of Philip of Macedon, when whole armies hurled themselves against the dread Macedonian phalanx, Macedonia was a great and independent country. Today, Macedonia is merely a geographical expression; its territories are divided principally between Yugoslavia and Greece.

If the country is nonexistent, the people are not. They have managed, directly or indirectly, to make more Balkan blood flow in the past 20 years than have any other people. Since the War, their activities have shown no sign of abating. Greece and Yugoslavia and Bulgaria have been much troubled by them.

Chief of the modern Macedonians who have demanded autonomy have been Todor Alexandrov, General Protogerov, Peter Schankev. For years, this triumvirate kept the Macedonian question well before the world. A few months ago, Todor Alexandrov was murdered; and last week one Dimitri Stefanov met Peter Schankev in a cafe at Milan, fired five shots from an automatic pistol at him, killed him. The two deaths were connected by the tale which the assassin told:

Peter Schankev decided last spring that Macedonian autonomy was a dead issue, so he quitted the triumvirate to found a movement for transforming the Balkans into a confederation. When Todor Alexandrov stood in his way, the natural thing for him to do was to have Todor Alexandrov quietly murdered; this was done. Immediately Alexandrov’s friends called a meeting in a Macedonian village with General Protogerov as chairman. At this meeting, sentence of death was pronounced on Peter Schankev and his executioner went out into the world on a search for his victim—a search which ended at Milan.

Arrested, the assassin said:

I am a Macedonian Nationalist and I love my mother country intensely. It was only to serve her that I executed this renegade. I am glad I was chosen to sacrifice myself.’ …“

 

Посочила: DragonGirl
Извор: time.com