1853_Heinrich Kiepert – ‘General-Karte von der Europaischen Turkei, Berlin (Dietrich Reimer)

1853_Heinrich Kiepert - 'General-Karte von der Europaischen Turkei, Berlin (Dietrich Reimer)

Подробна карта на европскиот дел од Османлиското Царство. Македонија е означена надвор од Бугарија, која сѐ уште е во рамките на Царството. Албанија навлегува длабоко на југ во западната половина од денешна Грција .

Извор: Збирка David Rumsey