1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник…
Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.

 

Извор: Збирка David Rumsey