1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција.

Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис (река во северна Индија н.з.).

Извор: Збирка David Rumsey