1873_W. Smith, C. Muller – ’The world as known to ancients‘, London (John Murray)

1873_W. Smith, C. Muller - ’The world as known to ancients‘, London (John Murray)
„Светот каков што бил познат во древноста“

Хелас на југ без Епир и Тесалија и како помал поим од Ахаја. Иако има исцртана граница, според бојата Тесалија е ставена во рамките на Македонија. Македонија на север до Скопје, на запад до Јадранско Море.

 

Извор: Збирка David Rumsey