1877_Heinrich Kiepert – ‘Türkischen Reiches’

1877_Heinrich Kiepert - 'Türkischen Reiches'

Карта за Турското Царство која Македонија ја става под Rumili одвоено од Бугарија, Србија, Грција… Тогашната Грција е претставена како Rumelia. Rumili и Rumelia и двата израза произлегуваат од таму што Турците, Ромејското Царство (денес познато како Византија) го нарекувале Румелија. Така што овие делови се делови на некогашна Румелија (Византија).

Извор: Збирка David Rumsey