1921_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York

1921_Isiah Bowman Ph.D. - 'The New World problems in political geography', New York

Земјописна карта која го прикажува просторното распростирање на славјанските народи во Европа без Русија.
Македонците самостојно наведени под бр. 6, прикажани се на целиот простор каде живеат во и надвор од границата. Иако пример Србите и Хрватите се ставени под иста бројка, како и други меѓу себе блиски славјански народи.
За Бугарите во заграда стои – изворно Финско-Угриски народ, но сега во начело Славјански.