-0148_The ethnological map of Macedonia

-0148_The ethnological map of Macedonia

„… После смртта на Александар, источната граница на македонската држава се повлекла до Нестос. На север, сепак, кралството досегало до Скопје, после што била територијата на Дарданците … Од поданиците на Филип не повеќе од 250 000 биле од грчки или македонски соj. Останатите биле, Тракијци, Пеонци, Илири и Боти … Вилијам Смитов Речник на грчкиот и римскиот земјопис: Македонија била мала земја со необично население… според Плиниј не помалку од 150 народи…. според Помпониј Мело …“