1481 – 1683_Ottoman Empire

1481 – 1683_Ottoman Empire

 

Според оваа земјописна карта Грција не постоела од 1481 до 1683 година. Инаку ги има и Македонија и веќе и Албанија.