1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. - 'The Bogomils', Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“

 

Посочил: Види Види