1668_Johannis Cluveri – Historiarum (дански историчар)

1668_Johannis Cluveri - Historiarum (дански историчар)

Македонците споменати во книга на данскиот историчар Јохан Клувер од 1668 г., во историски приказ на отпорот на византискиот император Мануел II Палеолог (владеел од 1391 до 1425 г.) спрема турската инвазија.
-— —- —- —- —-
“Кога Mизите, Eпирците и Mакедонците ќе бидат поразени и подчинети [од Турците], тогаш е вистинското време за војна. Емануел Палеолог, следен од неговиот син Јоан и Трибалите (нарекувани Срби) на принц Лазар, ќе нападне.”