1699.02_Several authors ‘The history of the works of the learned’, London

1699_Various author - 'The History of the Works of the Learned'

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња.
Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано се нарекувале себе си Македонци.

Писателот тврди дека тие дошле од Индија во Европа како остатоци од македонската војска на Александар Велики. Понатаму, тој го поврзува името „Фризијци“ со „Фригес“, исто така познати како Бриги – древно балканско плреме, народносно блиско до Македонците.

Посочил: Poljakot od Makedonija