0826—0869 « 1862_James Craigie Robertson – ‘History of the Christian Church’, VII, P1, p369, 385, 386

0826 — 0869 « 1862_James Craigie Robertson - 'History of the Christian Church', VII, P1, p369, 385, 386

„… Василиј Македонецот, Василиј, иако неговото педигре подоцна беше однесено со ласкањата од Персиското Арсакидско Царство, за Александар Велики и Константин, во стварност бил од Славјанска раса. …“

„…Константин – подобро познат под името Кирил, кое тој вели го презел при крајот на животот, како послушност на визија – бил свештеник и монах, и е наименуван како филозоф. Тој е домородец од Солун, и, од мешавина од грчкото и славјанското население во неговата сопствена земја, најверојатно бил запознаен од најрани години со славјанското наречје …“

„… Нивното проповедање било обележено со силна разлика од вообичаената практика на тоа време – дека, додека грчките и латинските мисионери вообичаено ги користеле нивните сопствени јазици како црковен јазик меѓу варварските нации, Кирил и Методиј го развиле јазикот на земјата, и не само што го користеле во нивното обраќање до народот, туку и ги превеле литургијата и делови од Писмото на него – Кирил после примерот на Улфилас, или ја измислил Славјанската азбука, или ја подобрил онаа која од претходно постоела. …“

„… Палацки вели дека преводите биле на македонското наречје од славјанскиот …“

 

Посочила: DragonGirl
Извор: books.google.mk