1877_J. D. O’Connor – ’History of Turkey‘, Chicago

1877_J. D. O'Connor - ’History of Turkey‘, Chicago

„…Бугарија … Бугарите општо се сметани за Угриски народ, поврзани со Унгарскиот, но зборуваат Словенски јазик кој тие го научиле после нивното доаѓање на запад.

Румелија … Жителите се расна мешавина или поточно мешавина од раси, Грци, Романизирани Грци или Грко-Романци, Грцизирани Словени, Македонци, Бугари, Срби и Турци. Некои прават Румелија да се совпаѓа со голема Тракија, погоре означена, за вклучување на Македонија. …“

1877_J. D. O'Connor - ’History of Turkey‘, Chicago „… Македонија, … Нејзиното население, како тоа од Румелија е многу измешано. …“

 

 

Посочил: Пољакот од Македонија