0687 « 1878_Константин Иречка – Историја на Болгарите, Прага

Во оваа книга можи да се види спојување на поимите ‘Славини – Склавини – Словени’ со поимот ‘македонски’. Ромејскиот цар Јустинијан II бил нападнат од Прабугарите предводени од Аспарух при неговото враќање од походот на ‘македонската „Славинија“’.