0900+_Joannes Caminiata – ’De excido Thessalonicensi‘, cap6, Theophania Contin

0900+_Joannes Caminiata - ’De excido Thessalonicensi‘, cap6, Theophania Contin

Средновековен извор потврдува за родовското мешање на Македонските Славјани со староседелското население.

„… На запад (од Солун) се простира една рамнина, која завршува до едни други планини, каде се издига еден град, нарекуван Вероја (Бер), град познат како по жителите, така и по урбанизираност. Во средното пространство на таа рамнина, се наоѓаат некои распрснати села со име Драговите и Сагудати (славјански племиња), потчинети на градов, други пак плаќаат данок на соседниот Скитски (бугарски) народ, кој не е далеку.
Инаку селата живеат во соседство едни со други, па како и бидува, неретко влегуваат во сродство меѓу себе со Солунчаните, а тргуваат со Бугарите …“

79. Jannes Caminiata – ’De excido Thessalonicensi‘, cap6, Theophania Contin, ed. Bon., p. 498. T. Tafel, De Thessalonica eiusque argo, Berolini, 1839, p. LXXVII – LXXVIII, et p. 252

Посочил: Пољакот од Македонија