1540_Johannes Cuspinianus, Christoph Scheurl, Nikolaus Gerbel – ’Niani viri clarissimi, poetae..‘, Straßburg

1540_Johannes Cuspinianus, Christoph Scheurl, Nikolaus Gerbel - ’Niani viri clarissimi, poetae..‘, Straßburg

 

Во ова средновековно дело напишано на латински јазик како народност (етникум) се споменуваат и Македонците. Може да се забележи дека покрај денешните народи се споменати етникуми кои тогаш биле во фаза на обликување како Мизи, Тракијци, Епирци, .. но тој процес кај нив не се заокружил. Така што тие етникуми, подоцна се претопиле во другите денешни современи нации.

 

Посочил: Македонија на Македонците
Извор: books.google.mk