1672_Теодосиј Софронијевиќ – Синопсис, (украинско предание)

1672_Теодосиј Софронијевиќ - Синопсис, (украинско предание)

Една украинска легенда која ги поврзува Славјаните со Александар, Филип и древните Македонци. Легендата за првпат се сретнува во 17 век, во летописот (синопсисот) на Теодосиј Софрониевиќ од 1672 година. Потоа истата се препишува во пишувани дела од следните поколенија.