1824_Петар Х. Борович – ‘Буквар со различни поученија’

1824_Петар Х. Борович - 'Буквар со различни поученија'-01

Писателот Борович го потврдува податокот за хрватскиот поет Релковиќ кој Александар Македонски го става како еден од најславните Славјани.

1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’

 

Посочил: Македон Хегемон