1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI

„… Современи Разгледи. Том VI.

За да може читателот да го разбере словенскиот спор во неговата целина на која се повикува Турција, за момент се навраќаме на етнографското потекло на неколкуте христијански населенија во европска Турција, кои се нарекуваат, според земјописното име на покраините каде што живеат, Србија, Срби стари Црногорци, Босанци, Херцеговци, Бугари, Македонци, иако во исто време сите го носат единственото име ‘Словени’ …“

“… Para que el lector pueda entender la cuestion eslava en su totalidad por lo que a Turquia se refiere, retrocederemos por un momento al origen etnografico de las varias poblaciones cristianas de la Turquia europea que se llaman, scgun el nombre geogrrffico de las provincias que habitan, servios, servios viejos, montenegrinos, bosnios, herzegovinos, bulgaros, macedonios aunque al mismo tiempo lleven el unico y generico nombre de eslavos …”

Посочил: Македонски Документи