1882_Edward A. Freeman – ‘The historical geography of Europe’ II edition, London – New York

1882_Edward A. Freeman - 'The historical geography of Europe' II edition, London - New York

„… Словените навлегле во големи делови од Македонија и Грција… … Зборот Македонец почна да значи Словенски… … словенската окупација на Грција е факт кој не треба ниту да се запостави ниту да се преувеличува …“

 

Посочил: ДООМ