1903.06-12_The Charity Organization Society – ‘Charities’, vol. XI, New York

„… Страдањата и немаштијата што произлегуваат од востанието во Македонија се екстремни. Дваесет и пет илјади Македонци успеаја да ја поминат границата во Бугарија, неколкукратно тој број остануваат во Македонија, без покрив над главата, стадата и родот им се уништени, загинуваат од студ и глад. На сите им се познати условите кои владеат во таа несреќна земја последните две или повеќе години, активното агитирање на македонските револуционери, покренувањето на бунт на дел од македонскиот народ, обидот за турските власти да ја потиснат револуцијата со најголема сериозност на огромна сила. За правата и неправдите на Македонците сега не сме загрижени, но не можеме да не се грижиме за олеснување на сочовечките суштества и сохристијаните, на невините жени и деца, кои гинат стотина и ќе загинат со илјада. најсурово, освен ако христијанска Европа и христијанска Америка не дојдат на помош. …“ « Google превод.

 

“… The suffering and destitution resulting from insurrection in Macedonia are extreme. Twenty-five thousand Macedonians have managed to cross the border into Bulgaria, Several times that number remain in Macedonia, homeless, their herds and crops destroyed, perishing of cold and starvation. Every one is familiar to some extent with the conditions which have prevailed in that unhappy country for the last two years or more, the active agitation of the Macedonian revolutionists, the rising in rebellion of a portion of the Macedonian people, the attempt of the Turkish authorities to suppress the revolution with the utmost severity of overwhelming force. With the rights and wrongs of the Macedonians we are not now concerned, but we cannot help being concerned with the relief of fellow human beings and fellow Christians, of innocent women and children, who are perishing by the hundred and will perish by the thousand, most cruelly, unless Christian Europe and Christian America come to the rescue. …”

 

Посочил: Вождот