2005_Nicholas V. Riasanovsky – ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford

2005_Nicholas V. Riasanovsky - ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford

„… Од таму ниту Бугарите, ниту Аварите не го колонизирале Балканскиот полуостров во петтиот и шестиот век; откако ја разгромиле Тракија, Илирија и Грција тие се вратиле назад во своите територии северно од Дунав. Словените биле тие кои ја направиле колонизацијата; патувајќи пешки во големи бројки, цели семејства или други цели племина кои се вметнале во опустошените земји. Како земјоделски народ, тие постојано барале излез за нивниот популационен вишок. Потиснати повеќе од милениум од странско владеење од Скитите, Сарматите и Готите тие биле ограничени на мала територија; сега препреките биле симнати и тие се истуриле надвор. …“

2005_Nicholas V. Riasanovsky - ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford

Посочил: Полјакот од Македонија