1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

Бугарите самите себе си се нарекувале Оногундури или Оногури.

Според повеќе средновековни извори, вистинското име на Татаро-бугарите било Оногури или Оногундури.
Оногури е ЕНДОНИМ (самонарекување), а „Бугари“ или „Вулгари“ е ЕГЗОНИМ (онака како другите ги нарекувале). Во случајов Византијците кои наместо нивното сопствено име го употребувале називот „вулгари“.

Оногурите биле туркски народ.