1992_Ахметџан Халиков – ‘Што сме ние, Бугари или Татари’, Казан

1992_Ахметџан Халиков - 'Што сме ние, Бугари или Татари', Казан

Татарскиот историчар Ахметџан Халиков во својата книга под наслов „Што сме ние: Бугари или Татари?“ мошне јасно ја опишува народносната врска помеѓу Бугарите и Татарите. Овој познат татарски историчар се смета за врвен познавач на народносното потекло на денешните Татари. Во 1989 година тој ја објавил и книгата „Татарскиот народ и неговите предци“ во која исто така посочува на нераскинливите врски помеѓу Бугарите и Татарите. Со целата почит кон денешните Татари, но ако ние Македонците сме „ист народ“ со Бугарите, испаѓа дека сме ист народ и со Татарите. А тоа е бесмислено и да се помисли.

Посочиле: Види Види и Мацедониум