Теодосиј Гологанов, Митрополит, (1891.06.20)

Теодосиј Гологанов, Митрополит, (1891.06.20)

Ние Македонците немаме толку мака од Турците колку од Грците, Бугарите и Србите кои сакаат да ја распарчат Македонија … Егзархијата во Македонија ја врши најмизерната задача, го одзема името на нашиот народ, јазикот … Македонци-духовници, кренете се против Патријаршијата и Егзархијата и обединете се под заштита на Охридската архиепископија како ваша вистинска мајка црква.

Љубен Лапе, Одбрани текстови, Скопје, 1975

Види повеќе: MarPedia – Роберт Милески