Пејо Јаворов, “Гоце Делчев” (1904)

Пејо Јаворов, “Гоце Делчев” (1904)

Во тоа време македонската внатрешна интелигенција… борба меѓу екзархијата, зад која стоеше официална Бугарија, и ОБШТИНИТЕ, зад които стоеше целата маса народ. Партизаните на обштините, “СЕПАРАТИСТИТЕ”…