Владимир Бурич

Подготвувам да напишам книга за Македонија и македонизмот. Јас во руските библиотеки веќе набележав и систематизирав 400 библиографски единици за мојата книга… …Сред нив ги претпочитам изданијата од 18-ти и 19-ти век. Посебно ги ценам записките на руските научници кои за потребите на руските воени центри ги проучувале Средно-Азиските предели и историја. И притоа се допреле до градбите, животот и историјата на народот што настанал од војските на Александар…

…Сметам дека прашањето за наводната “безбуквеност”, на македонската цивилизација да го решавам во зачудувачката сличност меѓу словенските и санскритскиот јазик, како што велеше В. Белински. Значи Македонизмот е сѐевропски и мојата книга има за цел да ја открие вистинската историја на македонската држава и цивилизација како општословенски и општоевропски темел и наследство, а уште повеќе како спас од надоаѓачката катастрофа.