1816 « 1831_Esprit Marie Cousinéry

1816 « 1831_Esprit Marie Cousinéry

Македонија толку славна со спомените на Филип и Александар, толку несреќна за време на римското владеење, понижена под Бугарите и најпосле толку понижена под османлискиот меч, денес претставува само пустош кој зад себе го влече фанатизмот, незнаењето и деспотизмот.

Патописот на Кузинери од 1816 година. Voyage dans la Macedoine I, Paris, 1831, Esprit Marie Cousinery, стр. 11. цит. според Александар Матковски.