-0200-_Quito Historian

-0200-_Quito Historian

Античките Македонци никогаш не биле Грци и не биле дел од грчките племиња. За тоа постојат многу докази и факти.

Во устите на Хелените:
-„Кога ќе се рече Македонец, треба да се разбере варварин, кој не говори и кој не мисли грчки.“

In the mouths of Hellenes:
-“When you say Macedonian, you have to understand a barbarian who doesn’t speak, and who doesn’t think Greek.”