1911_H. W. Fulford – ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Во книгата на повеќе наврати се опишува посебниот однос кој апостол Павле го имал кон македонските цркви и македонските христијани.

„… Писмата до Тесалијците и до Филипјаните очигледно покажуваат дека св. Павле Македонците ги сметал за посебно привлечни. Тој ги сакал нив со посебно длабока наклонетост. Не само што тие беа неговите први Европски преобратени, но тие биле предмет на негова топла почит, почит заснована на неговиот восхит за нивниот карактер. Македонските Цркви се почесно издвоени за нивната верност на Евангелието и за нивната наклонетост кон самиот Апостол. Македонците се тие кон кои најдувал утеха среде судењата и страдањата. Македонските преобратени се неговата ‘радост и круна’. …“

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

Од таму за разлика од Филипи кој бил  романизиран (Дела 16:21), (Солун н.з.) го задржал неговиот Македонски карактер, бивајќи управуван од неговите домородни управители (кои свети Лука со неговата вообичаена прецизност правилно ги нарекува градски началници) и поседувал свое сопствено народно собрание.

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, CambridgeЗа разлика од вообичаената пракса во посланијата до другите Цркви, каде св. Павле го користи себеословувањето како Апостол, кога им пишува на македонските Цркви им пишува ‘како пријател кон пријатели’. Овој облик на адресирање е вообичаен за овие Посланија. (Интересно е што во тоа време Тесалија, тесалиските Цркви како што може да се види и на земјописни карти за тоа време биле сметани како дел од Македонија.)

1911_H. W. Fulford - ’Epistles to Thessalonians, 1-2 Timothy, Titus‘, p3, Cambridge

 

Посочил: ДООМ
Извор: books.google.mk