1969.10.23-28 « 1972_H. Birnbaum, S. Vryonis (V.I. Georgiev) – ‘Aspects of the Balkans continuity and change’, Hague, Paris

1969.10.23-28 « 1972_H. Birnbaum, S. Vryonis (V.I. Georgiev) - 'Aspects of the Balkans continuity and change', Hague, Paris

„… Овде прото-Грците биле соседи со прото-Македонците и прото-Фригијците. … … Сепак има суштински разлики меѓу Македонскиот и сите други Грчки наречја. … … Оваа разлика која ги раздвојува Македонскиот од сите други Грчки наречја од таму е многу стара. Исто така има и други разлики. …“