0037+_Josephus Flavius, part-I

0037+_Josephus Flavius, part-I

 

Цитатот опишува како римското владеење им паднало тешко на Грците и наведени одделно Македонците.

„… Да, но колку потешко им е ова на Грците, кои беа сметани за најплеменити од сите народи под сонцето! Тие, иако населени во голема земја, се во подреденост на шест снопа од Римски жезла. Ист е случајот и со Македонците, кои имаат пооправдана причина да ја бараат нивната слобода отколку вие. …“

“… Yes; but how much harder is this to the Greeks, who were esteemed the noblest of all people under the sun! These, though they inhabit in a large country, are in subjection to six bundles of Roman rods. It is the same case with the Macedonians, who have juster reason to claim their liberty than you have. …”

 

Посочилa: DragonGirl