1865_Charles Thomas Newton – ‘Travels and discoveries in the Levant’.jpg

1865_Charles Thomas Newton - 'Travels and discoveries in the Levant'.jpg

Љубезно бев примен од архиепископот од Метилена, кој ја правеше својата годишна обиколка за да ги собере даноците. Тој најчесто одел во Македонија и ми раскажуваше за некои занимливи поединости за селаните кои таму живеат и кои задржале многу стари обичаи… Еден од нив е чинот на женидбата…, која потсетува на античките ритуали.

“Travels and discoveries in the Levant” by Charles Thomas Newton, London”, 1865, I and II, стр. 10. цит. според Александар Матовски.