1996_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland – Antike und Byzanz, Islam und Klassizismus…’

1996_Lambert Schneider, Christoph Höcker - 'Griechisches Festland - Antike und Byzanz, Islam und Klassizismus...'

„… Суштинско својство на Македонскиот растеж (експанзија) во втората половина на четврти век од стара ера се состои во вградувањето (интеграцијата) дури и припојувањето (апсорпцијата) на странските, претежно ориентални култури на освоените простори и нивно претворање во некој вид на светска култура. Оваа набиена “Хеленистичка култура, во секој случај била мултикултурна скоро во целосно модерна смисла и било што само не ексклузивно грчка: нема историски прибелешки за денешните национални тврдења во расправиите за Македонското прашање. …“

1996_Lambert Schneider, Christoph Höcker – ‘Griechisches Festland – Antike und Byzanz, Islam und Klassizismus zwischen Korinthischem Golf und nordgriechischem Bergland’