1981_БАН – ‘Историја на Бугарија’

1981_БАН - 'Историја на Бугарија'

„… Најраните вести за прабугарите. По потекло прабугарите се турки. Тие се едно од многу туркиски племиња, кои започнале во текот на II век од н.е. да преминуваат од средна Азија во Европа и се првенствено се поставиле во земјите меѓу Касписко и  Црно Море. …“