1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou – ‘Fields of Wheat, Hills of Blood’

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou - 'Fields of Wheat, Hills of Blood'

Во книгата се тврди дека првото стандардизирано бугарско писмо е составено од страна на американски протестантски мисионери во 1850 година. За основа на писмото пред сѐ биле земени јазиците од тракиското и источномакедонското подрачје. Ова сознание останало во спомените на словенските монаси, но дека истото намерно се лажира од страна на бугарската политичка елита.